Chi tiết bài viết

Bệnh nghề nghiệp có được bảo hiểm không?

Theo như các điều khoản loại trừ của các công ty bảo hiểm, bệnh nghề nghiệp không được bảo hiểm