Chi tiết bài viết

Bệnh nghề nghiệp là những bệnh gì?

Là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đến với người lao động. Tham khảo Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tại đây.