Product details

Gói xét nghiệm BLOOMAXX Tầm soát bệnh lý Gan

STT TÊN DỊCH VỤ Ý NGHĨA NỮ NAM
1 AST Men gan X X
2 ALT Men gan X X
3 GGT Men gan X X
4 Bilirubin TP/TT/GT Mật X X
5 HBsAg Kháng nguyên Viêm gan siêu vi B X X
6 Anti HBs Kháng thể kháng Viêm gan siêu vi B X X
7 Anti HCV Kháng thể kháng Viêm gan siêu vi C X X
8 Anti HAV total Kháng thể kháng Viêm gan siêu vi A X X
9 AFP Tầm soát ung thư gan X X

Bình luận