Chi tiết bài viết

Trong thời gian tham gia bảo hiểm sức khỏe thì có thể thay đổi quyền lợi bảo hiểm không?

Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thường là 1 năm nên bạn không thể thay đổi được những quyền lợi trong thời gian này. Khi hết hạn hợp đồng và ký tái tục hợp đồng thì bạn mới có quyền thay đổi quyền lợi.